Ogólne warunki współpracy i sprzedaży

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej „OWS” odnoszą się do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Intrapack Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3, zwaną w dalszej części Sprzedającym.
 2. Niniejsze OWS są nadrzędnymi nad wszelkimi innymi warunkami, wzorami, regulaminami przedstawianymi przez Kupującego. Dopuszcza się odrębną Umowę pisemną łącząca Sprzedającego i Kupującego zawierająca inne pisemne uzgodnienia.
 3. OWS znajdują się na stronie internetowej www.intrapack-polska.pl
 4. Kupujący składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z OWS.

 

2. Zamówienia – Zawarcie Umowy

 1. O ile nie zostanie określone inaczej, każda propozycja sprzedaży, zwana dalej „OFERTĄ”, przedstawiona Kupującemu ważna jest 30 dni od dnia wysłania przez Sprzedawcę.
 2. Przedstawiona oferta nie stanowi oferty sprzedaży, a zgodnie z kodeksem cywilnym propozycję złożenia zamówienia.
 3. Do przedstawianej oferty nie załącza się certyfikatów, wyników badań, specyfikacji, czy atestów.
 4. Zamówienie złożone przez Kupującego, aby zostało uznane za poprawnie dostarczone musi zawierać dane Kupującego wraz z adresem dostawy, dane identyfikujące numer oferty, o ile taka była przedstawiona, bądź dane pozwalające zidentyfikować produkt.
 5. Zamówienie musi zostać złożone w formie pisemnej i być dostarczone tradycyjnie, bądź elektronicznie.
 6. Złożone zamówienie musi zostać potwierdzone pisemnie lub e-mailem do realizacji przez Sprzedającego. Brak odpowiedzi nie wiąże się z milczącym przyjęciem zamówienia.
 7. Na Kupującym ciąży weryfikacja zgodności potwierdzenia złożenia zamówienia, przesłanego przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia już po jego przyjęciu (bez ponoszenia dodatkowych konsekwencji), bądź zmienić termin jego realizacji w przypadku wystąpienia sytuacji od niego nie zależnych, takich jak siły wyższej, wystąpienia stanu wyjątkowego i nadzwyczajnego, stanu epidemii oraz pandemii. Ponad to Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia z powodu osób trzecich ( w tym dostawców lub przewoźników Sprzedawcy), bądź zachowania Kupującego, a w szczególności nie dotrzymania terminów płatności, nie dostarczenia wymaganych instrukcji, wytycznych itp. we wcześniej określonym terminie, które są niezbędne do realizacji zamówienia.
 9. Jeżeli Sprzedawca zmieni termin realizacji zamówienia z przyczyn od niego nie zależnych, wymienionych w pkt. 2.8. Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu zaliczki wpłaconej jako zabezpieczenie realizacji zamówienia.
 10. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od zamówienia, Sprzedający zatrzymuje wpłaconą zaliczkę oraz ma prawo żądać odszkodowania.
 11. Przyjmuje się, że zamówienia składane przez osobę, która przy wszelkich wcześniejszych ustaleniach działała w imieniu Kupującego, a Kupujący nie wnosił sprzeciwu, do chwili poinformowania Sprzedającego o cofnięciu przez Kupującego upoważnienia jako prawidłowo złożone.
 12. W sytuacji kiedy zamówienie dotyczy maszyny pakującej, bądź tacek lub folii z nadrukiem, które nie są w bieżącej sprzedaży lub wykonywane są na stałe zamówienie, Sprzedający może zażądać wpłaty zaliczki, w kwocie która wyszczególniona będzie jako warunki handlowe na ofercie sprzedaży.
 13. Szczegółowe warunki zamówień towarów produkowanych pod indywidualne zamówienie (tacki, folie z nadrukiem, maszyny) są każdorazowo wyszczególnione i ich spełnienie jest niezbędne do rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 14. Po przyjęciu zamówienia do realizacji wprowadzenie zmian w zamówieniu, bądź w produkowanych wyrobach możliwe jest wyłącznie po potwierdzeniu przez Sprzedającego.
 15. W przypadku jeżeli wprowadzane zmiany wymagają dodatkowych nakładów finansowych Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w umowie.
 16. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do realizacji projektów niestandardowych oraz że projekty są wolne od praw osób trzecich.

 

​​3. Realizacja umowy – Warunki dostawy

 1. Realizacja zamówienia następuje w terminie potwierdzonym przez Sprzedającego na koszt Kupującego, chyba że strony uzgodniły inaczej.
 2. W przypadku realizacji wysyłki zamówienia przez niezależnego Przewoźnika Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówienia, a odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru Kupującemu przez Przewoźnika.
 3. W przypadku kiedy Kupujący odbiera zamówienie własnym transportem, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru Przewoźnikowi Kupującego.
 4. Kupujący zobowiązany jest przy odbiorze zamówienia do zweryfikowania stanu oraz ilości przesyłki. W przypadku stwierdzenia szkód, bądź braków ilościowych Kupujący zobowiązany jest do spisania z przedstawicielem Przewoźnika protokołu szkody, bądź braku ilościowego, a także niezwłocznie zgłosić Sprzedającemu zaistnienie takiego faktu, a także przesłać skan protokołu. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez zgłoszenia braków, bądź szkód będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo.
 5. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wprowadzone przez Kupującego zmiany, przeróbki, bądź naprawy w sprzedawanym towarze.

 

4. Ceny i warunki płatności

 1. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z ofertą oraz OWS oraz akceptuje zawartą w nich cenę oraz warunki.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego równoznaczne jest z uznaniem przez Kupującego zobowiązania do odbioru produktu oraz zapłaty za zamówiony produkt.
 3. Jeśli nie zostało zaznaczone inaczej, uznaje się, że podane wartości są stawkami NETTO, do których doliczony zostanie podatek w obowiązującej aktualnie stawce.
 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania środków na koncie. Termin płatności każdorazowo podany jest na ofercie, bądź fakturze sprzedaży.5. ​Uwagi końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży.
 2. Do chwili opłacenia pełnej kwoty z Faktury, towary pozostają własnością Sprzedającego.
 3. W kwestiach nieuregulowanych przez OWS znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Spory mogące wyniknąć Sprzedającym a Kupującym będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.